Author - quantri

Tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023

1. Thông báo mời họp ĐH 2. Thư mời họp  2.1. Đăng ký tham dự uỷ quyền 3. Chương trình đại hội 2023 (7h30 -9h30) 4. Dự thảo báo cáo của Tổng Giám Đốc 5. Tờ trình sửa đổi điều lệ 6. Tờ trình BCTC 2022  7. Chương trình PPLN và chia Cổ tứ 2022 8. Tờ trình phương án chi trả Cổ tức bằng CP tăng...

Tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2022

1. Thông báo mời họp ĐH 2. Chương trình đại hội 2022 (7h30 -9h30) 3. Giấy đăng ký kiêm giấy UQ tham dự đại hội (PL1 - TB01) 4. Báo cáo của HĐQT (Dự thảo) 5. Báo cáo của Tổng Giám đốc (Dự thảo) 6. Các tờ trình 7. Thể lệ biểu quyết 8. Thể lệ bầu cử 9. Quy chế ĐH 10. Thông báo ứng cử, đề...

Tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2021

1. Thư Mời ĐHCĐ 2021 ( Cổ đông) 2. Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ HUDKG 2021 3. Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2021 4. Chương trình Đại hội cổ đông năm 2021 4.1 Quy chế đại hội 5. Báo cáo KQ hoạt động năm 2020 và KH năm 2021 6. Báo cáo KQ hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021 7. Báo...

Tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2021

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ lần 1 .2021 1.1. Mẫu giấy uỷ quyền tham dự 1.2 Mẫu giấy xác nhận tham dự 2. Chương trình đại hội 3. Thông báo ứng cử HĐQT (ĐHĐCĐ) 3a. Phiếu đề cử HĐQT 3b. Phiếu ứng cử HĐQT 3c. Sơ yếu Lý lịch ung vien HDQT. BKS 4. Thông báo ứng cử BKS (ĐHHĐCĐ) 4a. Phiếu ứng cử BKS 4b . Phiếu đề...