Ban Lãnh Đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

z4564508590965_28839a611c7706b1091f45fc59ad6d46

ÔNG PHẠM MINH TUẤN

Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bản sao của Cuộc thi (900 × 400 px) (1280 × 720 px) (900 × 900 px) (1)

ÔNG LÊ VĂN SƠN

Tổng Giám đốc

Tham gia quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang từ năm 2021, Tổng giám đốc Lê Văn Sơn đã và đang dẫn dắt công ty ngày một phát triển, xây dựng thương hiệu bằng uy tín, chất lượng, không ngừng sáng tạo đổi mới, coi trọng con người, đề cao sức mạnh đoàn kết và phát triển kinh doanh bên cạnh đó là trách nhiệm xã hội.

Bản sao của Cuộc thi (900 × 400 px) (1280 × 720 px) (900 × 900 px) (4)

ÔNG TRẦN KIÊN NGHỊ

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Đối ngoại

Bản sao của Cuộc thi (900 × 400 px) (1280 × 720 px) (900 × 900 px) (3)

ÔNG NGUYỄN THÀNH HIỆP

Phó Tổng Giám đốc

Chánh văn phòng Tổng Công ty

Bản sao của Cuộc thi (900 × 400 px) (1280 × 720 px) (900 × 900 px) (2)

ÔNG HOÀNG VĂN TUYÊN

Trưởng Ban Quản lý chất lượng

Bản sao của Cuộc thi (900 × 400 px) (1280 × 720 px) (900 × 900 px) (2)

BÀ LƯU ÁNH LIÊN

Trưởng Ban tài chính Kế toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

z4564508590965_28839a611c7706b1091f45fc59ad6d46

ÔNG PHẠM MINH TUẤN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bản sao của Cuộc thi (900 × 400 px) (1280 × 720 px) (900 × 900 px) (1)

ÔNG LÊ VĂN SƠN

Tổng Giám đốc

Tham gia quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang từ năm 2021, Tổng giám đốc Lê Văn Sơn đã và đang dẫn dắt công ty ngày một phát triển, xây dựng thương hiệu bằng uy tín, chất lượng, không ngừng sáng tạo đổi mới, coi trọng con người, đề cao sức mạnh đoàn kết và phát triển kinh doanh bên cạnh đó là trách nhiệm xã hội.

ÔNG NGUYỄN THÀNH HIỆP

Phó Tổng Giám đốc

Chánh văn phòng Tổng Công ty

ÔNG TRẦN KIÊN NGHỊ

Phó Tổng Giám đốc 

Phụ trách Đối ngoại

ÔNG HOÀNG VĂN TUYÊN

Trưởng Ban Quản lý chất lượng

BÀ LƯU ÁNH LIÊN

Trưởng Ban tài chính Kế toán