Thông báo

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

1. Thông báo mời họp Đại hội 1.1 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024 2.1. Đăng ký tham dự uỷ quyền 3. Chương trình đại hội 2023 (7h30 -9h30) 4. Báo cáo của Tổng Giám Đốc 5. Báo cáo của Hội đồng quản trị  6. Báo cáo của Ban kiểm soát 7. Tờ trình thông qua BCTC 2023 đã được kiểm...

Hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản ĐHĐCĐ năm 2024

Phiếu lấy ý kiến cổ đông Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty Điều lệ HUD sửa đổi 2024 (dự thảo) Tờ trình miễn nhiệm - bầu bổ sung thành viên HĐQT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Minh Ngọc Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Mai Phương Đơn đề cử thành...

Tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023

1. Thông báo mời họp ĐH 2. Thư mời họp  2.1. Đăng ký tham dự uỷ quyền 3. Chương trình đại hội 2023 (7h30 -9h30) 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị  5. Báo cáo của Ban kiểm soát 6. Báo cáo của Tổng Giám Đốc 7. Tờ trình sửa đổi điều lệ 8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh 9. Tờ trình BCTC 2022  10....

Tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2022

1. Thông báo mời họp ĐH 2. Chương trình đại hội 2022 (7h30 -9h30) 3. Giấy đăng ký kiêm giấy UQ tham dự đại hội (PL1 - TB01) 4. Báo cáo của HĐQT (Dự thảo) 5. Báo cáo của Tổng Giám đốc (Dự thảo) 6. Các tờ trình 7. Thể lệ biểu quyết 8. Thể lệ bầu cử 9. Quy chế ĐH 10. Thông báo ứng cử, đề...

Tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2021

1. Thư Mời ĐHCĐ 2021 ( Cổ đông) 2. Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ HUDKG 2021 3. Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2021 4. Chương trình Đại hội cổ đông năm 2021 4.1 Quy chế đại hội 5. Báo cáo KQ hoạt động năm 2020 và KH năm 2021 6. Báo cáo KQ hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021 7. Báo...