Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  1. Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
  4. Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Thành viên Hội đồng quản trị
  5. Ông Nguyễn Duy Chính – Thành viên Hội đồng quản trị
4

ÔNG PHẠM MINH TUẤN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Minh Ngọc

ÔNG NGUYỄN MINH NGỌC

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Mai Phương

BÀ NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Anh Tuấn

ÔNG PHẠM MINH TUẤN

Thành viên Hội đồng quản trị

ÔNG NGUYỄN DUY CHÍNH

Thành viên Hội đồng quản trị